S H A R E P O I N T C E N T E R
نمایش تعداد موارد موجود در لیست بااستفاده از اسکریپت

دراین آموزش می خواهیم تعداد موارد موجود در یک لیست را با استفاده از اسکریپت آموزش دهیم. وارد لیست مورد نظر خود شوید و روی Edit Page کلیک کنید. از قسمت Media and Content یک وب پارت از نوع Content Editor به صفحه اضافه کنید. روی لینک Edit HTML Source Link کلیک کنید. در کادر HTML […]

ساخت چارت سازمانی از لیست های شیرپوینتی با استفاده از جاوااسکریپت

در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در شیرپوینت آنلاین 2013/2016 بحث خواهیم کرد. در شکل زیر لیستی که از سلسله مراتب سازمانی کارمندان ایجاد کرده ایم مشاهده می کنید. در شکل زیر هم نوع هر ستون مشخص شده است. کد زیر برای ایجاد چارت سازمانی مورد […]

تولید QR کد در شیرپوینت با استفاده از جاوا اسکریپت

1. وارد سایت شیرپوینتی خود شوید و یک صفحه جدید ایجاد کنید. 2. به قسمت ویرایش صفحه رفته و یک وب پارت script editor ایجاد کنید. 3. کد زیر را به وب پارت script editor اضافه کنید و ذخیره کنید. <script src="/sites/DLH/SiteAssets/qr.js"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function generatefn() { if ($('#QR_URL').val() != '') onLoadQrCode($('#QR_URL').val(), 'DivImage'); […]

ایجاد، بروزرسانی، حذف و نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید. <script language="javascript" type="text/javascript"> ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(createListItem,'sp.js'); function createListItem() { var clientContext = new SP.ClientContext.get_current(); var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList'); var itemInfo = new SP.ListItemCreationInformation(); var listItem = list.addItem(itemInfo); listItem.set_item('Title', 'Item-1'); listItem.set_item('Description', 'Item-1 Description'); listItem.update(); clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), […]

خواندن آیتم های موجود در یک لیست از یک view با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برای انجام این کار کد زیر را در یک script editor وارد کنید. <script> SP.SOD.executeOrDelayUntilScriptLoaded(getItemsFromView,"sp.js"); function getItemsFromView(listTitle, viewTitle) { var context = new SP.ClientContext.get_current(); var list = context.get_web().get_lists().getByTitle("DemoList"); var view = list.get_views().getByTitle("My Test view"); context.load(view); context.executeQueryAsync( function(sender, args) {getItemsFromList(listTitle, “<View><Query>” + view.get_viewQuery() + “</Query></View>”)}, function(sender, args) {alert(“error: ” + args.get_message());} ); } function getItemsFromList(listTitle, queryText) […]

Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برای انجام این کار کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید. کد زیر برای نمایش آیتم ها در یک جدول در شیرپوینت مورد استفاده قرار می گیرد. <script language="javascript" type="text/javascript"> function retrieveListItemsInclude() { var table = document.getElementById('cntryTable'); while (table.rows.length > 1) { table.deleteRow(1); } var clientContext = new SP.ClientContext.get_current(); var oList = […]

ایجاد یک Sub Site با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برای انجام این کار یک textbox ایجاد می کنیم که کاربر بتوان نام sub site مورد نظرش را در آن وارد کند. <h1>Create Site</h1> Site Name: <input type="text" name="txtSitename" id="txtSitename"> <input type="submit" value="Submit" id="btnCreateSite"> <script type="text/javascript"> $("#btnCreateSite").click(function(){ CreateWebsite($("#txtSitename").val(), $("#txtSitename").val(), $("#txtSitename").val(), "BLANKINTERNET#2"); }); function CreateWebsite(title, description, webUrl, templateTitle) { var context = new SP.ClientContext.get_current(); var web […]

بازیابی کلیه لیست ها و کتابخانه های اسناد با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برای انجام این کار کد زیر را در یک script editor در سایت شیرپوینتی خود وارد کنید. <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script> <div id="divGetListData"></div> <script> $(function () { ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(getAllLists, "sp.js"); }); var collList; function getAllLists() { var clientContext = new SP.ClientContext(); var oWebsite = clientContext.get_web(); collList = oWebsite.get_lists(); clientContext.load(collList); clientContext.executeQueryAsync( Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed) ); } function onQuerySucceeded() { […]

آخرین نوشته ها