S H A R E P O I N T C E N T E R

قابلیت دسترسی در هر زمان و مکان

افزایش کیفیت نظارت بر عملکرد و مدیریت بهینه کارکنان

افزایش سرعت جستجو در اسناد

تعیین سطوح دسترسی

نظارت بر قرآیندهای اجرایی