S H A R E P O I N T C E N T E R

فرآیند سامانه مرخصی

1
ثبت درخواست مرخصی ساعتی

ثبت درخواست مرخصی ساعتی

2
ثبت مرخصی روزانه

ثبت مرخصی روزانه

3
حضور و غیاب

حضور و غیاب