S H A R E P O I N T C E N T E R

برای انجام این کار کد زیر را در یک script editor در سایت شیرپوینتی خود وارد کنید.


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

<div id="divGetListData"></div>

<script>
$(function () {
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(getAllLists, "sp.js");
});
var collList;
function getAllLists() {
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oWebsite = clientContext.get_web();
collList = oWebsite.get_lists();
clientContext.load(collList);
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
var listInfo = ";
var listEnumerator = collList.getEnumerator();
while (listEnumerator.moveNext()) {
var oList = listEnumerator.get_current();
listInfo += oList.get_title() + '<br />';
}
$("#divGetListData").html(listInfo);
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() +
'\n' + args.get_stackTrace());
}

</script>

بازیابی کلیه لیست ها و کتابخانه های اسناد با استفاده از JavaScript object model (jsom)

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها