S H A R E P O I N T C E N T E R

کنترل و مدیریت روند ارائه خدمات به کارکنان

ثبت نام استفاده از خدمات

تعریف خدمات رفاهی

مشاهده میزان باقی مانده از خدمات رفاهی

گزارش میزان استفاده از خدمات رفاهی