S H A R E P O I N T C E N T E R

تغییر عرض نمایش ستون ها با کمک شیرپوینت دیزاینر و بدون کد نویسی ...


بعد از باز کردن نمای دلخواه در دیزاینر به قسمت  Customize Entire View بروید

photo 2018 12 17 14 13 23

و در زیر عبارت که برای هر ستون موجود میباشد 

 // <xsl:template name="column name" ddwrt:dvt_mode="header"

عبارت :

// <th nowrap="nowrap" scope="col"

را به عبارت :

// <th nowrap="nowrap" scope="col" onmouseover="OnChildColumn(this)" style="width:100px;">

تبدیل می کنیم ، و در حقیقت width یا همان عرض به نمایش ستون در لیست می دهیم

photo 2018 12 17 14 08 09

و عرض ستون به عرض دلخواه ما تغییر می کند :

photo 2018 12 17 14 07 19

3 دیدگاه

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها