S H A R E P O I N T C E N T E R

امکان ارسال و دریافت تیکت

مدیریت سطوح دسترسی کاربران

قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر

مشاهده و فیلتر تیکت های ارسالی

ارسال پاسخ کارشناس به ایمیل کاربر