S H A R E P O I N T C E N T E R

فرآیند سامانه ماموریت

1
ثبت ماموریت ساعتی

ثبت ماموریت ساعتی

2
ثبت ماموریت روزانه

ثبت ماموریت روزانه

3
لیست درخواست ها

لیست درخواست ها