S H A R E P O I N T C E N T E R

ثبت پیشرفت فعالیت ها

تایید مدیریت بر روی پیشرفت فعالیت ها

مقایسه روند عملکرد افراد

ذخیره سازی مستندات

قابلیت تهیه انواع گزارشات