S H A R E P O I N T C E N T E R

برای انجام این کار کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید.

کد زیر برای نمایش آیتم ها در یک جدول در شیرپوینت مورد استفاده قرار می گیرد.


<script language="javascript" type="text/javascript">
function retrieveListItemsInclude() {
var table = document.getElementById('cntryTable');
while (table.rows.length > 1) {
table.deleteRow(1);
}
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var oList = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyTestList');
var camlQuery = new SP.CamlQuery();
camlQuery.set_viewXml('<View><RowLimit>100</RowLimit></View>');
this.collListItem = oList.getItems(camlQuery);
clientContext.load(collListItem, 'Include(Title)');
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)); }
function onQuerySucceeded(sender, args) {
var listItemInfo = ";
var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext()) {
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
var table = document.getElementById('cntryTable');
var row = table.insertRow(1);
var cell1 = row.insertCell(0);
cell1.innerHTML = oListItem.get_item('Title');
} }
function onQueryFailed(sender, args) { alert('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace()); } </script>
<table id="cntryTable" border="1″>
<tbody>
<tr>
<th>
Title
</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<input type='button' value='Display List Items' onclick="retrieveListItemsInclude();"/>

کد زیر برای Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل مورد استفاده قرار می گیرد.

<script language="javascript" type="text/javascript">
function generateexcel() {
var x = document.getElementById('cntryTable').rows;
var xls = new ActiveXObject(“Excel.Application");
xls.visible = true
xls.Workbooks.Add
for (i = 0; i < x.length; i++) {
var y = x[i].cells;
for (j = 0; j < y.length; j++) {
xls.cells(i + 1, j + 1).value = y[j].innerText;
}
}
}
</script>
<input type='button' value='Export To Excel' onclick="generateexcel();"/>

Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل با استفاده از JavaScript object model (jsom)

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها