S H A R E P O I N T C E N T E R

ثبت کلیه مذاکرات در فرآیند بازاریابی

ثبت مشخصات مشتریان

صدور پیش فاکتور

یادآوری تماس، جلسات و مذاکرات