S H A R E P O I N T C E N T E R

در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در شیرپوینت آنلاین 2013/2016 بحث خواهیم کرد.


در شکل زیر لیستی که از سلسله مراتب سازمانی کارمندان ایجاد کرده ایم مشاهده می کنید.

1

در شکل زیر هم نوع هر ستون مشخص شده است.

2

کد زیر برای ایجاد چارت سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. شما برای ایجاد nodeهای چارت خود باید google API را ایجاد کنید.

<style>
  .loader {
    border: 16px solid #f3f3f3;
    border-radius: 50%;
    border-top: 16px solid #3498db;
    width: 120px;
    height: 120px;
    -webkit-animation: spin 2s linear infinite; /* Safari */
    animation: spin 2s linear infinite;
  }

/* Safari */
  @-webkit-keyframes spin {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
    }

    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
    }
  }

  @keyframes spin {
    0% {
      transform: rotate(0deg);
    }

    100% {
      transform: rotate(360deg);
    }
  }

  table {
    border-collapse: separate !important;
  }

  .google-visualization-orgchart-node {
    background: #7fcde6 !important;
    border: 1px solid #d82828 !important;
    padding-bottom: 15px !important;
    padding-top: 15px !important;
    width: 165px !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-lineleft {
    border-left: 1px solid #e61717 !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-linebottom {
    border-bottom: 1px solid #e61717 !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-node {
    color: #3a3a38;
    
  }
  .google-visualization-orgchart-lineright {
    border-right: 1px solid #e61717 !important;
  }
  .plus {
    position: relative;
    top: 0px;
    height: 24px;
    cursor: pointer;

  }

</style>
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> 
<script>
  $(document).ready(function () {
    SP.SOD.executeFunc('sp.js', 'SP.ClientContext', drawChart);
  });
</script>

<script type="text/javascript"> 
google.load('visualization', '1', { packages: ['table', 'orgchart'] });
google.setOnLoadCallback(drawChart);

   var collListItem =null;
   var dataArray = []; 
  function drawChart() {

    var clientContext = new SP.ClientContext("https://pikasha12.sharepoint.com/sites/DLH");
    var oWebsite = clientContext.get_web();
    var oList = oWebsite.get_lists().getByTitle('Employee Master List');
    var camlQuery = new SP.CamlQuery();
    camlQuery.set_viewXml("<View><Query></Query></View>");
    collListItem = oList.getItems(camlQuery);
    clientContext.load(collListItem);
    clientContext.executeQueryAsync(onQuerySucceeded, onQueryFailed)

  }
  function onQuerySucceeded(sender, args) {

    var listItemInfo = '';

    var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
    while (listItemEnumerator.moveNext()) {

      var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
      dataArray.push([oListItem.get_item('Emp_Id'), oListItem.get_item('Full_Name'), oListItem.get_item('Department'), oListItem.get_item('Super_Visor_Name'), oListItem.get_item('Email'), oListItem.get_item('Position'), oListItem.get_item('Nationality'), oListItem.get_item('Contact'), oListItem.get_item('Super_Visor_ID'),oListItem.get_item('Photo').$1_1])

    }
    var data = new google.visualization.DataTable();

    data.addColumn('string', 'Name');
    data.addColumn('string', 'Manager');
    var i = 0

    for (i = 0; i < dataArray.length; i++) {

      var Emp_ID = dataArray[i][0].toString();
      var Full_Name = dataArray[i][1];
      var Department = dataArray[i][2];
      var Sup_Name = dataArray[i][3];
      var email = dataArray[i][4];
      var Position = dataArray[i][5];
      var NATIONALITY = dataArray[i][6];
      var Mobile = dataArray[i][7];
      var Sup_ID = dataArray[i][8] != null ? dataArray[i][8].toString() : "Enjoy SharePoint";
			var photo = dataArray[i][9];;

      data.addRows([[{
        v: Emp_ID,
        f: Full_Name + '<br /><b>' + Department + '<br /><b>' + email + '<br /><b>' + NATIONALITY + '<br /><b>' + Position + '<div>(<span>' + Mobile + '</span>)</div><img height="50px" width="50px" src="' + photo + '" /><div ><img class="plus" src="https://pikasha12.sharepoint.com/sites/DLH/Publishing/images/Emp_Photo/plus.png"></div>'
      }, Sup_ID]]);
    }
    var chart = new google.visualization.OrgChart($("#chartOrg")[0]);
    google.visualization.events.addListener(chart, 'select', function () {
      // get the row of the node clicked
      var selection = chart.getSelection();
      var row = selection[0].row;
      // get a list of all collapsed nodes
      var collapsed = chart.getCollapsedNodes();
      // if the node is collapsed, we want to expand it
      // if it is not collapsed, we want to collapse it
      var collapse = (collapsed.indexOf(row) == -1);
      chart.collapse(row, collapse);
      // clear the selection so the next click will work properly
      chart.setSelection();
    });


    chart.draw(data, { allowHtml: true, allowCollapse: true });
    
  }

  function onQueryFailed(sender, args) {

    alert('Request failed. ' + args.get_message() +

      '\n' + args.get_stackTrace());

  }
</script> 
<div id="chartOrg"> 
</div> 

در کد بالا ، باید نام سایت و نام لیست را بر اساس سایت SharePoint خود تغییر دهید. پس از آماده شدن کد، آنرا کپی کرده و آن را در Script Editor قرار دهید.

در نهایت شما نتیجه ی زیر را مشاهده خواهید کرد.

3

ساخت چارت سازمانی از لیست های شیرپوینتی با استفاده از جاوااسکریپت

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها