S H A R E P O I N T C E N T E R

فرآیند سامانه سفارش غذا

1

تعریف منوهای روزانه

2

ثبت سفارش روزانه یا رزرو

3

تعیین محدودیت زمانی برای سفارش

4

تهیه گزارش سفارشات

5

تهیه گزارش هزینه