S H A R E P O I N T C E N T E R

1. وارد سایت شیرپوینتی خود شوید و یک صفحه جدید ایجاد کنید.

2. به قسمت ویرایش صفحه رفته و یک وب پارت script editor ایجاد کنید.

3. کد زیر را به وب پارت script editor اضافه کنید و ذخیره کنید.


<script src="/sites/DLH/SiteAssets/qr.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function generatefn() {
if ($('#QR_URL').val() != '')
onLoadQrCode($('#QR_URL').val(), 'DivImage');
}
</script>
<input type="text" id="QR_URL" value="" style="width:250px" /><input onclick="generatefn()" type="button" id="btnGenerate" value="Generate" />
<div id="DivImage"></div>

برای دانلود فایل qr.js کلیک کنید.

5. شکل زیر را درصفحه خود مشاهده خواهید کرد.

1

تولید QR کد در شیرپوینت با استفاده از جاوااسکریپت

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها