S H A R E P O I N T C E N T E R

ابتدا در قسمت CSS class کنترل انتخابی مطابق زیر عبارت "singlelineFocus" را می نویسیم :


1

2

سپس در قسمت Setting  کنترل و در قسمت Custom JavaScript عبارت :

NWF.FormFiller.Events.RegisterAfterReady(function ()
{
NWF$('.singlelineFocus input.nf-associated-control').focus();
});

را می نویسیم .

این عبارات برای کنترل دیگر به قرار زیر است :

* Date/ Time Control :
NWF.FormFiller.Events.RegisterAfterReady(function ()
{
NWF$('. datetimeFocus input.nf-date-picker').focus();
});
* People Control :
NWF.FormFiller.Events.RegisterAfterReady(function ()
{
NWF$('.peopleFocus textarea’).focus();
});
* Repeating Section Control :
1- Repeater Row Adding
NWF.FormFiller.Events.RegisterRepeaterRowAdding(function () {
var repeaterControl = NWF$(arguments[0][0]);
if (repeaterControl.hasClass('expensesRepeater')) {
alert('You are about to add a new entry for expenses');
}
2-Repeater Row Added
NWF.FormFiller.Events.RegisterRepeaterRowAdded(function ()
{
var repeaterRow = NWF$(arguments[0][0]);
if(NWF$(repeaterRow.parents('.nf-repeater')[0]).hasClass('expensesRepeater'))
{
alert('new row has been added to the expenses1 repeater');
}});
3-Repeater Row Deleting
NWF.FormFiller.Events.RegisterRepeaterRowDeleting(function ()
{
var repeaterRow = NWF$(arguments[0][0]);
if(NWF$(repeaterRow.parents('.nf-repeater')[0]).hasClass('expensesRepeater'))
{
alert('you are about to delete a row from the expenses1 repeater');
}});
4-Repeater Row Deleted
NWF.FormFiller.Events.RegisterRepeaterRowDeleted(function ()
{
var repeaterControl = NWF$(arguments[0][0]);
if(repeaterControl.hasClass('expensesRepeater'))
{
alert('you have just deleted a row from the expenses1 repeater');
}
});
});

البته به همراه درج کلاس مربوطه در قسمت CSS class.

چگونه یک کنترل را در نینتکس فرم کنترل شروع شونده در هنگام پر کردن قرار دهیم ؟

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها