S H A R E P O I N T C E N T E R

یکText box و Look up control به فرم NINETEXاضافه کنید...


به تنظیمات پیشرفته کنترل(Advanced Settings) بروید و درقسمت "Store Client ID" گزینه YESرا انتخاب کنید.

سپس، مقادیر را به شکل زیر پیکربندی کنید:

-برای تکست باکس(Textbox): مقدارautocomplete textbox را ایجاد کنید.

-برای Dropdown: مقدار autocomplete dropdown را ایجاد کنید.

با این پیکربندی (تنظیمات)، کنترل ها با استفاده از جاوا اسکریپت قابل دسترسی هستند.

این کد را در site assets folder آپلود کنید.

 1. // JavaScript source code  
 2. (function ($) {  
 3.     //Inputs Dropdown ClientID, Textbox client ID, characters length to perform search  
 4.     $.dropdownAutocomplete = function (dropDown1Id, textboxId, SearchTextLength) {  
 5.         //Declare Textbox    
 6.         var textbox = $("#" + textboxId);  
 7.         //Declare Dropdown    
 8.         var dropDown1 = $("#" + dropDown1Id.replace("_hid"""));  
 9.         //Enabling textbox with Autocomplete    
 10.         textbox.autocomplete({  
 11.             //Source can be an Array, String or Function  
 12.             //Here we are using function as the source type to fetch the values from the dropdown  
 13.             source: function (request, response) {  
 14.                 autocompleteVals = [];  
 15.                 dropDown1 = $("#" + dropDown1Id.replace("_hid"""));  
 16.                 // Here data will be filtered based on the text coming through the re-quest  
 17.                 $(dropDown1).children().each(function () {  
 18.                     if ($(this).text() != "(None)" && $(this).text().toLowerCase().indexOf(request.term.toLowerCase()) >= 0) {  
 19.                         autocompleteVals.push($(this).text());  
 20.                     }  
 21.                 });  
 22.                 response(autocompleteVals);  
 23.             },  
 24.             //The minimum number of characters a user must type before a search is per-formed  
 25.             minLength: SearchTextLength,  
 26.   
 27.             //Triggered when an item is selected from the menu, now same item will be selected in the dropdown which is a connected field  
 28.             select: function (event, ui) {  
 29.                 var fieldOption = $("#" + dropDown1Id.replace("_hid""") + " op-tion").filter(function () {  
 30.                     return $(this).html() == ui.item.value;  
 31.                 });  
 32.   
 33.                 $(fieldOption).attr("selected"true);  
 34.                 $(dropDown1).change();  
 35.             }  
 36.         });  
 37.   
 38.     }  
 39. })(NWF$) 

 

به ترتیب به آدرس زیر بروید:                                                              Nintex Form Settings—Advanced --Custom Javascript Included

 

در اینجا، url فایلِ کاملِ JS که دربخش Site Assists آپلود شده است را ایجاد کنید.

در همان صفحه، به قسمت Custom JavaScript بروید و کد زیر را آنجا کپی کنید:

 1. NWF$(document).ready(function() {  
 2.     NWF$.dropdownAutocomplete(autocompleteDropDown, autocompleteTextbox, 1);  
 3. }); 

این کار تابع autocomplete را با 3 پارامتر ارائه شده، فراخوانی میکند.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها