S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی


محاسبه مقادیر میانگین یک فیلد در query به یک لیست

T = template

def callback(e) :

  if e.DataItems.Count>0 :

    total = 0

    avg = 0

    for record in e.DataItems :

      rate = e.DataItems[0].GetValue("Rate")

      if rate != "" :

        total = total + float(rate)

    avg = total / e.DataItems.Count

    T.GetControl("c_Avg").SetValue(avg)

    T.GetControl("c_Avg").SetValue("")

id = T.GetControl("c_ID").GetValue()

template.LoadRecords(http://server1/siteA, "Cases", "Customer", "Equals", id, "Lookup", ["Rate"], callback)

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها