S H A R E P O I N T C E N T E R
اسکریپت های مربوط به Grid در پاورفرم

آموزش پاورفرم – اسکریپت های کاربردی اسکریپت‌های مربوط به Data Grid  Name یک نام منحصر به فرد برای کنترل ارائه میدهد Binding نشان می دهد که آیا کنترل: 1)Unbound. کنترل داده‌های خود را در یک لیست جداگانه ذخیره می کند. جزئیات اصلی را با استفاده از آموزش کنترل DataEntryGrid ببینید. 2) Bound to a list […]

اجرای لیست کوئری با استفاده از اسکریپت

آموزش پاورفرم – اسکریپتهای کاربردی اجرای لیست کوئری با استفاده از اسکریپت if (form.GetControl(“c_ID”).GetValue()== “”) { function callback(e) {  var s = “”;   if (pf.IsEmpty(e.ErrorMessage)) {       for (var i=0;i<e.ListItems.length;i++) {           if (i>0) s+=”, “;           s += e.ListItems[i].Title;          }       }       else {        s = e.ErrorMessage; } var cp=form.GetControl(“c_CodePersonli”); […]

محاسبه مقادیر میانگین یک فیلد در query به یک لیست

آموزش پاورفرم – اسکریپتهای کاربردی محاسبه مقادیر میانگین یک فیلد در query به یک لیست T = template def callback(e) :   if e.DataItems.Count>0 :     total = 0     avg = 0     for record in e.DataItems :       rate = e.DataItems[0].GetValue(“Rate”)       if rate != “” :         total = total + float(rate) […]

آخرین نوشته ها