-->

اسکریپت های مربوط به Grid در پاورفرم

آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی

اسکریپت های مربوط به گرید

 

 • مقدار دهی به آیتم های گرید

var items = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetAllItems();

for (var i=0; i < items.length; i++)

{

 form.GetControl("c_Param1").SetValue(items[i].Param1); 

 form.GetControl("c_Param2").SetValue(items[i].Param2);

}

 • پنهان کردن ستون هایی از گرید

 

ctrl =  form.GetControl("DataEntryGrid name");

$(ctrl.InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid").hideColumn("Column name");

 

 • تغییر دستی جای ردیف های گرید

var c = form.GetControl("c_DEG");

var grid = $(c.InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid");   

moveGridRowUp(grid);

 

  function moveGridRowUp(grid) {

     var row = grid.select();

     if (row)

     {

          var dataItem = grid.dataItem(row);

          var index = grid.dataSource.indexOf(dataItem);

          var newIndex = Math.max(0, index - 1);

          if (newIndex != index) {

            grid.dataSource.remove(dataItem);

            grid.dataSource.insert(newIndex, dataItem);

          }

     }

    }

 • اضافه کردن ردیف به دیتا انتری گرید

// gets dataentrygrid

var compgrd = form.GetControl("yourDataEntryGrid").InputControl;

var grid = $(compgrd.CTRL_GRID).data("kendoGrid");

//creates new item

var newItem = compgrd.CreateEmptyItem();

newItem.__Status = "New";

newItem.Title = "Some Title";

newItem.randomProperty = "Enter a value";

 

//adds new item

grid.dataSource.add(newItem);

 • مقدار دهی آیتم های گرید با ایجاد شرط در DataEntryGrid's LoadCompleteScript

for (var i = 0; i < items.length; i++) {

    if (items[i].column3 == "high") {

        items[i].SetValue("column3", "Need to fix..");

 

    }

}

 • sort کردن در گرید

 

var grid = $(form.GetControl("yourDataGrid").InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid");

var dsSort = [];

dsSort.push({ field: "Title", dir: "asc" });

dsSort.push({ field: "Name", dir: "asc" });

grid.dataSource.sort(dsSort);

 

 • گرفتن مقداری از آیتم select شده در گرید و نشاندن آن در کنترلی دیگر

var item = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetSelectedItem();

form.GetControl("c_Label").SetValue(item.Title);

 • جمع کردن مقادیر یک ستون از گرید (Quantity) و نشاندن آن در کنترلی دیگر

var sum = 0;

var items = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetAllItems();

for (var i=0; i < items.length; i++)

{

  sum = sum + items[i].Quantity;

}

 • تازه سازی گرید

form.GetControl("c_GridName").InputControl.RefreshGrid();

 • پنهان کردن دکمه های گرید

form = ALL_FORMS[0].Form.FormTemplate;

gridDetail = form.GetControl('Name_Grid') ; 

HideBtn = gridDetail.InputControl.CTRL_BUTTON_DELETE;

HideBtn.disabled = true

 • اضافه کردن یک ردیف با شرایط خاص از یک کنترل Data entry grid به یک یک کنترل Data entry grid دیگر

var Status =form.GetControl("c_ Status ").GetValue();

var firstGrid = form.GetControl("c_firstGrid").InputControl.GetAllItems();

for (var i = 0; i < c_firstGrid.length; i++)

{

var VColumn1= c_firstGrid[i]. Column1;

var Vcolumn2= c_firstGrid[i]. Column2;

var Vcolumn3= c_firstGrid[i]. Column3;

each_item_firstGrid = c_firstGrid[i];

var Value=form.GetControl("c_Value").GetValue();

if(Value >=1)

{

var item = new Object();

item. SecondGrid_Column1 = VColumn1;

item. SecondGrid_Column2 = Vcolumn2;

item. SecondGrid_Column3 = Vcolumn3;

form.GetControl("c_ SecondGrid ").InputControl.AddNewRow(item);

}

}

 • شماره ردیف به صورت اتومات

کد بالا را در قسمت   scriptsدر تنظیمات کنترل گردی قراردهید .

 

 

  index = 0 ;

  gridPhase = form.GetControl('DataEntryGrid Name') ;

  gridItems = gridPhase.InputControl.GetAllItems();

  for (var i=0; i < gridItems.length; i++)

  {

   index += 1 ;

   debugger;

   itemEach = gridItems[i] ;

   itemEach.SetValue('Row Number Field Name' , index);

  }

 

سپس کد ذیل را در  extra در قسمت DataLoadedScript وارد نمائید

.

  index = 0 ;

 for (var i=0; i < items.length; i++)

 {

  index += 1 ;

  itemEach = items[i] ;

  itemEach.Row Number Field Name =  index ;

 }

 • مقدار دهی به آیتم های Grid با Look up زدن به لیست

if (fieldName == "Grid Name")

{

 function callback(e)

  if (e.ErrorMessage)

 {

  alert("Error");

  }

 else

 {

    if (e.ListItems.length > 0)

    {

     //  alert("items found"); 

var I=e.ListItems[0].ID; 

item.SetValue("ID", I);

var FirstValue=e.ListItems[0].Gender;

item.SetValue("Gender", FirstValue);

var SecondValue=e.ListItems[0].Age; 

item.SetValue("Age", SecondValue);

 }

    else

  {

       alert("no items found");

    }

  }

}

criteria = [];

var ss = new pf.SearchSpec();

ss.FieldName = "ID"; 

ss.FieldValue = pf.GetValueFromLookup(item.Title);

ss.Operator = "Equals";  //Equals,NotEquals,Greater,GreaterOrEqual,Less,LessOrEqual,IsNull,IsNotNull,BeginsWith,Contains,In, DateRangesOverlap

ss.Type = "Text";

criteria.push(ss);

form.LoadRecords("Site URL", "List Name", "", criteria, null, null, false, 0, callback);

}

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

 • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
 • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
 • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا