S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی


 اسکریپت های مربوط به تاریخ

  • برای مقداردهی کنترل DatePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd");

  • و برای مقداردهی کنترل DateTimePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

  • پنهان کردن date در date time

var c = form.GetControl("c_OraPartenza").InputControl;

$(c.CTRL_DATE).parent().parent().css("display", "none");

  • اضافه / کم کردن روز به کنترل تاریخ زمان

var theNewDateValue= pf.AddDaysToDate(new Date(), 2);

alert(theNewDateValue);

اگر تاریخ بصورت string باشد :

var theDateValue = form.GetControl('c_Date').GetValue();

var theNewDateValue = pf.AddDaysToDateString(theDateValue, 2);

alert(theNewDateValue );

  • کم کردن 10 روز به روز جاری

adddays(now(), -10)

  • اضافه / کم کردن ماه به کنترل تاریخ زمان

addmonths(DateTime date, int months)

addmonths(today(), 1)

  • اضافه / کم کردن سال به کنترل تاریخ زمان

addyears(DateTime date, int years)

  • اختلاف بین دو فیلد تاریخ

var toDate = new Date(Date1);

var fromDate = new Date(Date2);

var Datediff = (toDate - fromDate) / (1000 * 60 * 60 * 24);

form.GetControl("c_FinalDiff").SetValue(Datediff);

parse کردن تاریخ به string و گرفتن مقادیر سال و ماه و روز و...

var dateInStringFormat = form.GetControl("c_RegistrationDate").GetValue();

var registrationDateObject = pf.ParseDate(dateInStringFormat);

var theRegistrationYear = registrationDateObject.getFullYear();

alert(theRegistrationYear);

سایر متد ها :

getDay()

getMonth()

getHours()

getSeconds()

getTime()

setDate()

setFullYear()

setHours()

setMonth()

setSeconds()

  • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان جاوا اسکریپت (قابل استفاده در پاورفرم)

function div(a, b) {

    return parseInt((a / b));

}

function gregorian_to_jalali(g_y, g_m, g_d) {

    var g_days_in_month = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];

    var j_days_in_month = [31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29];

    var jalali = [];

    var gy = g_y - 1600;

    var gm = g_m - 1;

    var gd = g_d - 1;

    var g_day_no = 365 * gy + div(gy + 3, 4) - div(gy + 99, 100) + div(gy + 399, 400);

    for (var i = 0; i < gm; ++i)

        g_day_no += g_days_in_month[i];

    if (gm > 1 && ((gy % 4 == 0 && gy % 100 != 0) || (gy % 400 == 0)))

        /* leap and after Feb */

        g_day_no++;

    g_day_no += gd;

    var j_day_no = g_day_no - 79;

    var j_np = div(j_day_no, 12053);

    /* 12053 = 365*33 + 32/4 */

    j_day_no = j_day_no % 12053;

    var jy = 979 + 33 * j_np + 4 * div(j_day_no, 1461);

    /* 1461 = 365*4 + 4/4 */

    j_day_no %= 1461;

    if (j_day_no >= 366) {

        jy += div(j_day_no - 1, 365);

        j_day_no = (j_day_no - 1) % 365;

    }

    for (var i = 0; i < 11 && j_day_no >= j_days_in_month[i]; ++i)

        j_day_no -= j_days_in_month[i];

    var jm = i + 1;

    var jd = j_day_no + 1;

    jalali[0] = jy;

    jalali[1] = jm;

    jalali[2] = jd;

    return jalali;

    //return jalali[0] + "_" + jalali[1] + "_" + jalali[2];

    //return jy + "/" + jm + "/" + jd;

}

function get_year_month_day(date) {

    var convertDate;

    var y = date.substr(0, 4);

    var m = date.substr(5, 2);

    var d = date.substr(8, 2);

    convertDate = gregorian_to_jalali(y, m, d);

    return convertDate;

}

function get_hour_minute_second(time) {

    var convertTime = [];

    convertTime[0] = time.substr(0, 2);

    convertTime[1] = time.substr(3, 2);

    convertTime[2] = time.substr(6, 2);

    return convertTime;

}

function convertDate(date) {

    var convertDateTime = get_year_month_day(date.substr(0, 10));

    convertDateTime = convertDateTime[0] + "/" + convertDateTime[1] + "/" + convertDateTime[2] + " " + date.substr(10);

    return convertDateTime;

}

function get_persian_month(month) {

    switch (month) {

        case 1:

            return "فروردین";

            break;

        case 2:

            return "اردیبهشت";

            break;

        case 3:

            return "خرداد";

            break;

        case 4:

            return "تیر";

            break;

        case 5:

            return "مرداد";

            break;

        case 6:

            return "شهریور";

            break;

        case 7:

            return "مهر";

            break;

        case 8:

            return "آبان";

            break;

        case 9:

            return "آذر";

            break;

        case 10:

            return "دی";

            break;

        case 11:

            return "بهمن";

            break;

        case 12:

            return "اسفند";

            break;

    }

}

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها