S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی

 


اسکریپت های مربوط به یوزر ها

* ID یوزر

var id = form.UserID();

 

* عبارت کامل نام کاربری

var name = form.UserFullName();

 

* نام کاربر Login شده

var name = form.LoginName();

 

وجود داشتن یوزر در داخل گروه

var granted = (form.UserInGroup("Administrators") || form.UserInGroup("2"));

 

* یوزر فعلی

var user = form.CurrentUser();

  • نکته : برای استفاده مقدار پیشفرض کنترل ها می بایست فرمول های زیر را در کنترلی از نوع TextBox در تب Value در قسمت Default Value وارد نمائید.

  • در صورتی که بخواهید کنترلی از نوع PeoplePicker را نام کاربر جاری پر کنید، از فرمول زیر استفاده نمائید.

= form.UserID() +";#" + form.GetControl("c_FullName").GetValue();

گرفتن نام گروهی که یوزر فعلی در آن عضو می باشد .

var user = form.CurrentUser();

var userId = user.ID;

for (var i=0;i<user.Groups.length;i++) {

  var group = user.Groups[i];

  var groupName = group.Name;

}

  • موجود بودن یک یوزر در گروه خاص

if (form.UserInGroup("Group Name"))

    {

      form.ShowSection("Section Key");

    }

else

{

      form.HideSection("Section Key ");

}

  • گرفتن نام یوزر ایجاد کننده و نشاندن آن در کنترلی دیگر

 

 

created = dataitem.GetValue("Created")

template.GetControl("c_Created").SetValue(created)

 

  • گرفتن نام یوزر اصلاح کننده و نشاندن آن در کنترلی دیگر

 

 

modified = dataitem.GetValue("Modified")

template.GetControl("c_Modified") .SetValue(modified)

 

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها