S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش نینتکس - عملگر Collection Operation گردشکار نینتکس

این عملگر امکان دسترسی و محاسبات مستقیم به متغیر های از جنس Collection را برای ما فراهم می کند ...


 

Target collection

این قسمت در عملگرCollection Operation ضروری می باشد و بیانگر انتخاب متغیر collection می باشد که می بایست محاسبات بر روی آن انجام پذیرد .

Add

یک آیتم جدید با مقداری که در قسمت Value داده می شود به متغیر collection ما اضافه می کند ، این مقدار می تواند از فیلدهای لیست آیتم مربوطه و یا متغیرهای دیگر استفده شده در فرآیند باشد . قسمت Index نیز برای نشانه گذاری محل اضافه شدن این مقدار در مجموعه collection ما استفاده می شود ، بر فرض که مجموعه ما شامل 9 عدد باشد و ما Index را برابر 2 قرار دهیم ، مقدار ما بین آیتم های شماره 2 و 3 مجموعه collection قرار خواهد گرفت ؛ اگر قسمت Index خالی بماند عملگر مقدار ما را به انتهای مجموعه کالکشن ما اضافه می کند و اگر بیشتر از تعداد ردیف های ما در collection باشد گردش کار با ارور مواجه خواهد شد .

Remove

یک ردیف ایتم را با Index مشخص شده از متغیر collection ما حذف می کند و باعث می شود مجموعه کالکشن ما یک ردیف کمتر گردد .

Count

تعداد ردیف آیتم ها را در متغیر کالکشن ما می شمارد و در قسمت Store result in ذخیره می کند .

Get

مقدارردیف آیتم را با Index مشخص شده در متغیر کالکشن ما می گیرد و در قسمت Store result in ذخیره می کند. خروجی ذخیره شده در قسمت Store result in می بایست با مقدار گرفته شده مطابقت داشته باشد ، بعنوان مثال اگر آیتم های collection ما از جنس عدد می باشد متغیر انتخابی در Store result in نیز باید از جنس عدد باشد .

Exists

مشخص می کند که مقدار داده شده در قسمت Value که می تواند متغیر گردش کار ، فیلد های لیست در ارتباط با آیتم مربوطه و یا لوک آپی فیلتر شده از لیستی دیگر در داخل سایت کالکشن باشد در متغیر Collection ما وجود دارد یا خیر ، به همین دلیل متغیر خروجی انتخابی ما در قسمت Store result in می بایست از جنس بله/خیر باشد .

Sort

ردیف آیتم های متغیر Collection ما را ترتیب سعودی و یا نزولی می دهد و در متغیر دیگر از همان جنس یعنی Collection Variable ذخیره می کند .

Pop

آخرین ردیف آیتم مجموعه Collection ما را می گیرد و در متغیر با نوع مناسب در قسمت Store result in ذخیره می کند ، بعد از این عملیات آن ردیف آیتم (آخرین ردیف) از مجموعه Collection ما حذف خواهد شد و تعداد ان مجموعه یک عدد کاهش میابد .

Join

تمامی ردیف آیتم های ما در متغیر collection را به به صورت رشته ای می چسباند ، با مقداری که در قسمت Delimiter  وارد می کنیم این رشته ها مجزا می گردند .

Clear

تمامی ردیف آیتم ها در متغیر collection ما را حذف می کند .

Remove duplicates

تمامی ردیف ایتم هایی که بیش از یک بار در متغیر Collection موجود می باشند را حذف می کند و تنها یک نسخه از انها بر جای می گذارد .

Remove by value

تمامی ردیف آیتم ها در متغیر collection ما که مقداری برابر ‘Value’ دارند را حذف می کند .

1

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها