S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش نینتکس - عملگر Check in item گردشکار نینتکس

این عملگر آیتم تحویل داده شده را تحویل می گیرد ، و در صورتی که آیتم توسط یوزر دیگری تحویل گرفته شده باشد با ارور مواجه می شود ...


 Options within the action 

Check in from 

در این قسمت می توان لیست مد نظر را که آیتم آن را تحویل بگیریم انتخاب کنیم ، که به دو صورت می باشد :

عملگر بر روی آیتم مربوطه اجرا شده باشد . در این صورت نیازمند هیچ فیلتری نمی باشیم .

عملگر بر روی آیتم مربوطه اجرا نشده باشد ، در این صورت در قسمت Where ستونی که می بایست انطباق داده شود را انتخاب و با متغیر های گردش کار و یا list lookups تطبیق می دهیم .

1

Comments

این قسمت جهت اضافه کردن کامنت بعنوان متادیتا در ورژن مربوطه به سند می باشد .

Check in type

نوع تحویل دادن برای اجرای عملگر را می توان در این قسمت انتخاب نمود که می تواند نسخه های اصلی و یا فرعی سند باشد .

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها