S H A R E P O I N T C E N T E R
انتقال Attachment های یک لیست به یک کتابخانه اسناد

در شیرپوینت 2013 شما می توانید با استفاده از فرآیند زیر Attachment های یک لیست را به یک کتابخانه اسناد منتقل کنید. در شکل زیر تنظیمات اکشن Build String را مشاهده می کنید. در شکل زیر تنظیمات اکشن Create Item را مشاهده می کنید. در شکل زیر تنظیمات اکشن Copy to SharePoint را مشاهده می کنید. […]

عملگر Collection Operation گردشکار نینتکس

آموزش نینتکس – عملگر Collection Operation گردشکار نینتکس این عملگر امکان دسترسی و محاسبات مستقیم به متغیر های از جنس Collection را برای ما فراهم می کند …   Target collection این قسمت در عملگرCollection Operation ضروری می باشد و بیانگر انتخاب متغیر collection می باشد که می بایست محاسبات بر روی آن انجام پذیرد . Add […]

عملگر Check Out Item گردشکار نینتکس

آموزش نینتکس – عملگر Check out item گردشکار نینتکس این عملگر به گردش کار اجازه می دهد تا یک آیتم را در یک مسیر خاص تحویل بگیرد ، اگر این عملگر در مخزن اسناد مورد استفاده قرار بگیرد …  این عملگر به گردش کار اجازه می دهد تا یک آیتم را در یک مسیر خاص تحویل […]

آخرین نوشته ها