S H A R E P O I N T C E N T E R

برای ظاهر کردن خطاهای فعلی در شیرپوینت ، ما باید با ویرایش پرونده web.config، صفحه خطای سفارشی را خاموش کنیم.


1

web.config را در Notepad باز کنید.
کلمه "CallStack" را سرچ کنید، آن را از "false" به "true" تغییر دهید.
کلمه " CustomeError mode" را سرچ کنید ، مقدار آن را از "on" به "off" تغییر دهید.
ذخیره کنید و Notepad را ببندید.

در زیر نوعی خطا در شیرپوینت 2007 و شیرپوینت 2010 مشاهده می کنید.

2

3

در ادامه اسکریپت PowerShell برای فعال یا غیرفعال کردن صفحه خطای سفارشی شیرپوینت را مشاهده خواهید کرد:

Add-PSSnapinMicrosoft.SharePoint.PowerShell -ErrorActionSilentlyContinue

Function ConfigureCustomError()

 {

  Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$WebAppURL,  [parameter(Mandatory=$true)] $Option)

 <#

  .Description

  This PowerShell function Enables / Disables SharePoint Custom Error by editing web.config file

 .Example

  ConfigureCustomError "http://sharepoint.crescent.com""OFF"

  This disables SharePoint's default custom error page and reveals actual error

 .Link

  http://www.sharepointdiary.com

  http://twitter.com/SharePointdiary

 .Inputs

  $WebAppURL- Web Application URL in which the Custom Errors to be set

  $Option- ON or OFF

 .Outputs

  Sets "CustomErrors mode"and "CallStack"values in web.config file

#>

#Get the web application

 $WebApp= Get-SPWebApplication$WebAppURL

#Get the Web Application Zone

 $Zone= $WebApp.AlternateUrls[0].UrlZone

# Get the IIS settings for the zone

 $IISSettings= $WebApp.IISSettings[$zone]

# Get the path from the settings

 $WebConfigPath= $IISSettings.Path.ToString() + "\web.config"

#Backup web.config file

 $now= [datetime]::now.ToString('dd-MM-yyyy hh-mm-ss')

 $BackupFile=$IISSettings.Path.ToString()+ "\web.config.$now"

 copy-item$WebConfigPath-destination$BackupFile

#Get the Web.config File

 $XMLDoc= new-objectSystem.Xml.XmlDocument

 $XMLDoc.Load($WebConfigPath)

  switch($option)

  {

  "OFF"{

    #Apply Change

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."sharepoint".safemode.callstack = "True"

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."system.web".customErrors.mode = "Off"

    Write-Host"Custom Error Mode has been Disabled, Now you can get the actual errors!"

    }

  "ON"{

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."sharepoint".safemode.callstack = "False"

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."system.web".customErrors.mode = "ON"

    Write-Host"Custom Error Mode has been Enabled, SharePoint displays default custom error Page!"

    }

  }

 $XMLDoc.Save($WebConfigPath)

 }

#Call the function to Turn OFF custom errors

 ConfigureCustomError "http://sharepoint.crescent.com""OFF"

فعال و غیرفعال کردن خطاهای سفارشی با استفاده از ویرایش Web.Config در PowerShell

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها