S H A R E P O I N T C E N T E R

SQL توابع تعریف شده زیادی برای انجام محاسبات بر روی داده ها دارد ...


توابع Aggregate در SQL

توابع Aggregate تنها یک مقدار را براساس داده های یک ستون برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Aggregate

:AVG()میانگین مقادیر یک ستون را بر می گرداند

فرم دستور AVGدر SQL

SELECTAVG(column_name)FROMtable_name

:COUNT()شماره سطرهای یک ستون را برمی گرداند

فرم تابع (COUNT(column_name در SQL

تابع COUNT(column_name) تعداد مقادیر ستون مشخص شده را بر می گرداند (مقدار NULL شمرده نمی شود.(

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

  فرم تابع (*)COUNTدر SQL

تابع (*)COUNT تعداد رکوردهای یک جدول را بر می گرداند.

SELECT COUNT(*) FROM table_name

فرم تابع COUNT(DISTINCT column_name) در SQL

تابع COUNT(DISTINCT column_name) تعداد مقادیر متمایز از یک ستون معین را بر می گرداند.

SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name

نکته: تابع COUNT(DISTINCT) در ORACLE و Microsoft SQL Server کار می کند اما در Microsoft Access کار نمی کند.

:FIRST()اولین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستورFIRST_value() در SQL

SELECTFIRST(column_name)FROMtable_name

نکته: تابع FIRST() تنها در MS Accessکاربرد دارد.

روش جایگزین جهت استفاده از تابع FIRST() در SQL Server, MySQL و Oracle

فرم دستور در SQL Server

SELECT TOP 1 CompanyName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC

:LAST()آخرین مقدار ستون را بر می گرداند

:MAX()بزرگترین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستور MAX() در SQL

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

:MIN()کوچکترین مقدار ستون را بر می گرداند

:SUM()مجموع داده های ستون را بر می گرداند

فرم دستور SUM() در SQL

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

توابع Scalar در SQL

توابع Scalar تنها یک مقدار را بر اساس داده ورودی برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Scalar

:UCASE() کاراکتر های یک فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می کند

:LCASE()کاراکتر های یک فیلد را به حروف کوچک تبدیل می کند

:MID()کاراکترهایی را از یک فیلد متنی بیرون می کشد

:LEN()طول یک فیلد متنی را بر می گرداند

:ROUND()یک فیلد عددی را به عددی با تعداد اعشار مشخص گرد می کند

:NOW() تاریخ و ساعت جاری سیستم را بر می گرداند

:FORMAT() مشخص می کند یک فیلد با چه فرمتی نمایش داده شود

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها