S H A R E P O I N T C E N T E R

انواع داده ها در SQL


CHARACTER(n)

زنجیره کاراکتری. با طول مشخص n

VARCHAR(n) or
CHARACTER VARYING(n)

زنجیره کاراکتری. با طول متغییر. حداکثر طول n

BINARY(n)

زنجیره Binary. با طول مشخص n

BOOLEAN

مقادیر true یا false را ذخیره می کند

VARBINARY(n) or
BINARY VARYING(n)

زنجیره Binary. با طول متغییر. حداکثر طول n

INTEGER(p)

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت p

SMALLINT

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 5

INTEGER

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 10

BIGINT

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 19

DECIMAL(p,s)

اعداد کامل، با دقت p، مقیاس s. برای مثال عدد اعشاری (5،2) عددی است که 3 رقم قبل از اعشار و 2 رقم بعد از اعشار دارد.

NUMERIC(p,s)

اعداد کامل، با دقت p، مقیاس s. (همانند DECIMAL در بالا)

FLOAT(p)

اعداد حدودی، با دقت اعشاری p. یک عدد شناور بر پایه 10 و مفهوم نمایی. اندازه برای این نوع از داده شامل یک عدد شده که دقت حداقل را تعیین می کند.

REAL

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 7

FLOAT

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 16

DOUBLE PRECISION

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 16

DATE

مقادیر تاریخ، ماه و روز را ذخیره می کند

TIME

مقادیر ساعت، دقیقه و ثانیه را ذخیره می کند

TIMESTAMP

مقادیر سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه را ذخیره می کند

INTERVAL

ترکیبی است از تعدادی از فیلد ها که بر اساس نوع وقفه ها بیانگر دوره ای از زمان هستند

ARRAY

مجموعه ای از عناصر با دسته بندی و طول مشخص شده هستند

MULTISET

مجموعه ای از عناصر بدون دسته بندی و یا طول نامشخص هستند

XML

داده های XML را ذخیره می کند

 

CHARACTER(n)

زنجیره کاراکتری. با طول مشخص n

VARCHAR(n) or
CHARACTER VARYING(n)

زنجیره کاراکتری. با طول متغییر. حداکثر طول n

BINARY(n)

زنجیره Binary. با طول مشخص n

BOOLEAN

مقادیر true یا false را ذخیره می کند

VARBINARY(n) or
BINARY VARYING(n)

زنجیره Binary. با طول متغییر. حداکثر طول n

INTEGER(p)

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت p

SMALLINT

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 5

INTEGER

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 10

BIGINT

اعداد صحیح (بدون اعشار). با دقت 19

DECIMAL(p,s)

اعداد کامل، با دقت p، مقیاس s. برای مثال عدد اعشاری (5،2) عددی است که 3 رقم قبل از اعشار و 2 رقم بعد از اعشار دارد.

NUMERIC(p,s)

اعداد کامل، با دقت p، مقیاس s. (همانند DECIMAL در بالا)

FLOAT(p)

اعداد حدودی، با دقت اعشاری p. یک عدد شناور بر پایه 10 و مفهوم نمایی. اندازه برای این نوع از داده شامل یک عدد شده که دقت حداقل را تعیین می کند.

REAL

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 7

FLOAT

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 16

DOUBLE PRECISION

اعداد حدودی، با دقت اعشاری 16

DATE

مقادیر تاریخ، ماه و روز را ذخیره می کند

TIME

مقادیر ساعت، دقیقه و ثانیه را ذخیره می کند

TIMESTAMP

مقادیر سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه را ذخیره می کند

INTERVAL

ترکیبی است از تعدادی از فیلد ها که بر اساس نوع وقفه ها بیانگر دوره ای از زمان هستند

ARRAY

مجموعه ای از عناصر با دسته بندی و طول مشخص شده هستند

MULTISET

مجموعه ای از عناصر بدون دسته بندی و یا طول نامشخص هستند

XML

داده های XML را ذخیره می کند

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها