S H A R E P O I N T C E N T E R

در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد.

این مقاله به دو بخش تقسیم می شود ، بخش اول توضیح نحوه جایگزینی فرم نینتکس با PowerForms و بخش دوم توضیح عملکردهای مورد نیاز در PowerForms است.


1. فرم نینتکس را با پاورفرم جایگزین کنید.

با فرض اینکه Task List شما "Workflow Taks" است ، در SharePoint Designer به مسیر "All Files -> Lists -> Tasks Workflow" بروید و Content Type را که برای فرم خود در نینتکس استفاده کرده اید، پیدا کنید.

1

با کلیک بر روی نام Content Type صفحه ی ContentTypeName.aspx باز می شود.

2

فرم نینتکس را حذف کنید ، برای این کار باید سطر جدول که حاوی فرم است را انتخاب کرده و آن را حذف کنید.

3

در جای ردیف حذف شده ، یک وب پارت جدید با کلیک بر روی "Insert -> Web Part ->BPC Power Forms Web Part" ایجاد کنید.

4

اکنون باید نام لیست را برای وب پارتی که درج کرده اید ، پر کنید. برای انجام این کار ، با کلیک راست بر روی وب پارت، "Web Part Properties" را انتخاب کنید ، در بخش "Binding Details" در قسمت "Name List" نام Workflow Task را وارد کنید.

5

6

بر روی ok کلیک کنید و صفحه aspx. را ذخیره کنید.

2.طراحی پاورفرم

در صفحه طراحی پاورفرم سه دکمه اضافه کنید. (Complete، Cancle ، Open Related Record)

  • دکمه ی Complete

7

به Property کنترل بروید.

8

به تب Extra رفته، Actions را انتخاب کرده و برروی Add action کلیک کنید.

9

در این قسمت Type را Script انتخاب کنید.

10

در قسمت Value اسکریپت زیر را وارد کنید.

template.GetControl("c_Status").SetValue("Completed")

template.SaveAndExit()

 11

برروی ok کلیک کنید.

  • دکمه ی Cancle

برای ایجاد دکمه ی Cancle پس از طی مراحل بالا، اسکریپت زیر را وارد کنید.

template.CancelRecord()

  •  دکمه ی Open Related Record

برای ایجاد دکمه ی Open Related Record پس از طی مراحل بالا، اسکریپت زیر را وارد کنید.

id = template.GetControl("c_WorkflowItemId").GetValue()

script = "window.open('http://server/siteName/Lists/Requests/DispForm.aspx?ID="+ id +"&IsDlg=1&_PopUp=1','','width=670, height=650, scrollbars=yes')" template.ExecuteJavascript(script)

جایگزین کردن فرم نینتکس "Request Data" با پاورفرم

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها