S H A R E P O I N T C E N T E R

کد نمایش و دانلود پیوست های رکورد ها در لیست های شیرپوینت


 

 1. ستون های ID (شناسه) و Attachment (ضمیمه ها) را در نمای خود نمایان کنید .

   

 2. کتابخانه ای فایل js را در کتابخانه خود بارگذاری کنید .

 

3. به حالت ویرایش صفحه رفته و یک وب پارت Script Editor به صفحه اضافه کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

 

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js">

</script><script type="text/javascript" src="/Path to the Script/ListAttachments_v2.3.js"></script>

<script type="text/javascript">

var argObj = {clickToOpen:false,

clickMouseover:'Click to open',

oneClickOpenIfSingle:false,

colorGradientStart: 'rgb(231, 14, 30)',

colorGradientEnd: 'rgb(187, 6, 20)',

colorFont: 'white'

};

</script>

4. آدرس فایل بارگذاری شده در کتابخانه در قمت قرمز رنگ قرار دهید و پس از تایید ذخیره کنید .

2

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها