-->

ایجاد، بروزرسانی، حذف و نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

نویسنده :  

ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید.

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(createListItem,'sp.js'); 

function createListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();

var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var itemInfo = new SP.ListItemCreationInformation();
var listItem = list.addItem(itemInfo);
listItem.set_item('Title', 'Item-1');
listItem.set_item('Description', 'Item-1 Description');
listItem.update();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item created successfully !');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to update item: ' + args.get_message());
}
</script>

ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) - روش پویا

<input id="txtTitle" name="txtTitle" type="text" />

<input name="ADD" id="btnAdd" type="submit" value="Add Item to List" />
<script language="javascript" type="text/javascript">

$(document).ready(function () {

$("#btnAdd").click(function () {
var title = $("#txtTitle").val();
AddListItem(title);
});
});
function AddListItem(TitleField) {
var ListName = "Employee";
var context = new SP.ClientContext.get_current();
var lstObject = context.get_web().get_lists().getByTitle(ListName);
var listItemCreationInfo = new SP.ListItemCreationInformation();
var newItem = lstObject.addItem(listItemCreationInfo);
newItem.set_item('Title', TitleField);
newItem.update();
context.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onSuccess),
Function.createDelegate(this, this.onFailure));
}
function onSuccess() {
alert('Item created');
}
function onFailure(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

بروزرسانی آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(updateListItem,'sp.js'); 

function updateListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var listItem = list.getItemById(2);
listItem.set_item('Title', 'Updated List Item Title');
listItem.set_item('Description', 'Updated List Item Description');
listItem.update();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item updated successfully !');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to update item: ' + args.get_message());
}
</script>

حذف آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(deleteListItem,'sp.js'); 

function deleteListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var listItem = list.getItemById(2);
listItem.deleteObject();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item deleted');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to delete item: ' + args.get_message());
}

</script>

نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<div id="divListItems"></div>
<script>
$(function () {
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(retrieveListItems, "sp.js");
});
var collListItem;
function retrieveListItems() {
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oList = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('Employees');
var camlQuery = new SP.CamlQuery();
collListItem = oList.getItems(camlQuery);
clientContext.load(collListItem);
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded(sender, args) {
var listItemInfo = ";
var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext()) {
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
listItemInfo += '<strong>ID: </strong> ' + oListItem.get_id() +
' <strong>Title:</strong> ' + oListItem.get_item('Title') +
' <strong>FirstName:</strong> ' + oListItem.get_item('FirstName') +
' <strong>LastName:</strong> ' + oListItem.get_item('LastName') +
'<br />';
}
$("#divListItems").html(listItemInfo);
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() +
'\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

ایجاد، بروزرسانی، حذف و نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا