S H A R E P O I N T C E N T E R
آیا به دنبال تغییر Service Accounts خود در شیرپوینت هستید؟ و یا شاید اخیراً نام دامنه خود را تغییر داده باشید و نیاز داشته باشید که همه مراجع Service Accounts خود را به روز کنید!
در این راهنما، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه Service Accounts خود را در شیرپوینت به سرعت و به راحتی تغییر دهید.
من همچنین نحوه استفاده از PowerShell برای تغییر Service Accounts خود را به اشتراک می گذارم.

اگر یک حساب مدیریت شده جدید ایجاد کرده اید یا می خواهید نگاشت حساب مدیریت شده را با سرویس های SharePoint تغییر دهید، به این آدرس بروید:
 
  • Central Administration -> Security 
  • در بخش General Security ، روی Configure Service accounts کلیک کنید. 
  • Service account وService مناسب را از منوی کشویی انتخاب کنید.

configuring managed accounts in sharepoint 2013

  • برای ذخیره تغییرات خود روی "OK" کلیک کنید

 

 

راه PowerShell: چگونه Service Accounts را در شیرپوینت تغییر دهیم؟ 
 
چرا PowerShell؟
زیرا نمی توان همه حساب ها را از طریق رابط کاربری SharePoint Central Administration تغییر داد.
در اینجا اسکریپت های من برای تغییر حساب های خدمات مختلف در شیرپوینت با استفاده از PowerShell آمده است.
لطفاً توجه داشته باشید، چهار نوع Service account وجود دارد که باید از آنها مراقبت کنیم:
 
  1. SharePoint Service Instances مثل Distribution cache, Claims to window token service و غیره.
  2.  سرویس SharePoint Farm
  3. سرویس Application Pool
  4. برنامه وب Application Pool

change service account in sharepoint 2016

 

 

 

اسکریپت PowerShell برای تغییر Service Accounts در شیرپوینت (به عنوان مثال Distribution Cache Service )

 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue

#Custom Function to change Service account of given service

Function Set-ServiceIdentity($svc, $UserName)

{

    #Get the current service account

   $ProcessIdentity= $svc.Service.ProcessIdentity

    

    if($ProcessIdentity.Username -ne $UserName)

    {

       $ProcessIdentity.Username = $UserName

      $ProcessIdentity.Update()

       Write-Host "Service Account Set!"

    }

}

#Get the Service

$Service=Get-SPServiceInstance| Where {$_.TypeName -eq "Claims To Windows Token Service"}

#Call the function to Set "Local System" Identity to given service

Set-ServiceIdentity $Service "NT AUTHORITY\SYSTEM"

 
اسکریپت بالا Service account سرویس مشخص شده را تغییر می دهد.
 
چگونه farm service account را در شیرپوینت تغییر دهیم؟
ما همچنان به ابزار STSADM برای به روز رسانی اکانت farm شیرپوینت متکی هستیم.
از این خط فرمان برای به روز رسانی اعتبار Farm’s service account شیرپوینت استفاده کنید:
stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin "DOMAIN\username" -password "Password here"
تغییر Service Application Pool در Service account:
برای تغییر application pool در service accounts ، از این اسکریپت PowerShell استفاده کنید:
  33

 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue
 
#Custom Function to change Service account of given service
Function Set-ServiceAppPoolIdentity($SvcAppPool, $UserName)
{
    if ($SvcAppPool.ProcessAccountName -ne $UserName)
    {
       Set-SPServiceApplicationPool $SvcAppPool -Account $UserName
      Write-Host "Application Pool Service Account Updated!"
    }
}
 
#Get the Service
$SvcAppPool = Get-SPServiceApplicationPool | Where {$_.Name -eq "Service Application App Pool"}
 
#Call the function to Set "Local System" Identity to given service
Set-ServiceAppPoolIdentity $SvcAppPool "Crescent\SP2016Admin"
 

 

تغییر App Pool Accounts برنامه های کاربردی وب:

 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue
 
#Custom Function to change Service account of Web App Pool
Function Set-WebAppPoolIdentity($WebAppPool, $UserName)
{
    if ($WebAppPool.ManagedAccount.UserName -ne $UserName)
    {
      #Get the Managed Account
      $ManagedAccount= Get-SPManagedAccount $UserName
      #Set the Managed Account
       $WebAppPool.ManagedAccount = $ManagedAccount
       $WebAppPool.Update()
      Write-Host "Web Application App Pool Account Updated!"
    }
}
 
#Get Web App's App Pool
$WebAppPool = >Get-SPWebApplication "https://intranet.crescent.com".ApplicationPool
 
#Call the function to Set the Managed Account to Web App Pool
Set-WebAppPoolIdentity$WebAppPool "Crescent\SPAdmin"
 

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها