S H A R E P O I N T C E N T E R
نحوه تبدیل سند Word به PDF با استفاده از NINTEX Workflow در شیرپوینت

مقدمه در این مقاله نحوه تبدیل یک سند Word به PDF را با استفاده از NINTEX workflowدر شیرپوینت خواهید دید. من یک سایت تیمی دارم که در آن یک کتابخانه اسناد “Shared Documents” موجود است. من به شما نشان خواهم داد که چگونه با اجرای workflow در  NINTEX برای سند، سند Word (docx.) را به […]

آخرین نوشته ها