S H A R E P O I N T C E N T E R
حذف همه ی موارد یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برای انجام این کار یکی از کدهای زیر را در یک Script editor وارد کنید. <input type="button" id="btnDeleteItems" value="Click Here"/> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $("#btnDeleteItems").click(function(){ DeleteAllItems(); }); }); function DeleteAllItems(){ var ctx = SP.ClientContext.get_current(), list = ctx.get_web().get_lists().getByTitle('Ideas'), query = new SP.CamlQuery(), items = list.getItems(query); ctx.load(items, "Include(Id)"); ctx.executeQueryAsync(function () { var enumerator = items.getEnumerator(), itemArray = […]

ایجاد، خواندن، به روزرسانی و حذف یک فایل در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom) در شیرپوینت

ایجاد یک فایل در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد HTML : <div id="CreateFile"> <div> <strong>Enter a title for the document:</strong> <br /> <input type="text" id="txtDocumentTitle" /> </div> <div> <strong>Enter content for the document:</strong> <br /> <textarea cols="20" id="txtDocumentContent"></textarea> </div> <br /> <input type="button" id="btnSubmit" value="Submit" /> </div> <div id="divResults"></div> کد […]

آخرین نوشته ها