S H A R E P O I N T C E N T E R
Action-ID ها در Nintex

همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel در صورتی تکمیل می شود که تمامی شاخه های آن تکمیل شود . از طرفی می دانیم که اکشن درخواست اطلاعات و یا Request data تنها قابلیت تکمیل توسط یه نفر (Collector) را دارد . حال بصورت […]

آخرین نوشته ها