S H A R E P O I N T C E N T E R
قالب اینترانت صنعت انرژی

  راه حل اینترانت متناسب با صنعت را در چند هفته به جای چند ماه دریافت کنید!            اخبار و رویدادها اخبار و رویدادهای هدفمند ایجاد کنید تا اطلاعات مناسب را به افراد مناسب برسانید (حتی از push notifications برای دستگاه‌های تلفن همراه استفاده کنید).           بهداشت و ایمنی یک مکان […]

کپی کردن یک سند از یک مخزن سند به مخزنی دیگر

آموزش پاورفرم – اسکریپتهای کاربردی کپی کردن یک سند از یک مخزن سند به مخزنی دیگر  CopyFile(sourceUrl, sourceList, docID, targetUrl, targetList, targetFolder, targetFileName, attributes, overwrite, callback) کد : form.CopyFile(“http://….”, “Shared Documents”, “13”, “http://devserver/site“, “Reports”, “Folder1”, “Test.doc”, {Title: “My Title”, Category: “Drafts”}, true, function(e) {   alert(“Document Copied”); });

آخرین نوشته ها