-->

اسکریپت های مربوط به تاریخ در پاورفرم

آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی

 اسکریپت های مربوط به تاریخ

 • برای مقداردهی کنترل DatePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd");

 • و برای مقداردهی کنترل DateTimePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

 • پنهان کردن date در date time

var c = form.GetControl("c_OraPartenza").InputControl;

$(c.CTRL_DATE).parent().parent().css("display", "none");

 • اضافه / کم کردن روز به کنترل تاریخ زمان

var theNewDateValue= pf.AddDaysToDate(new Date(), 2);

alert(theNewDateValue);

اگر تاریخ بصورت string باشد :

var theDateValue = form.GetControl('c_Date').GetValue();

var theNewDateValue = pf.AddDaysToDateString(theDateValue, 2);

alert(theNewDateValue );

 • کم کردن 10 روز به روز جاری

adddays(now(), -10)

 • اضافه / کم کردن ماه به کنترل تاریخ زمان

addmonths(DateTime date, int months)

addmonths(today(), 1)

 • اضافه / کم کردن سال به کنترل تاریخ زمان

addyears(DateTime date, int years)

 • اختلاف بین دو فیلد تاریخ

var toDate = new Date(Date1);

var fromDate = new Date(Date2);

var Datediff = (toDate - fromDate) / (1000 * 60 * 60 * 24);

form.GetControl("c_FinalDiff").SetValue(Datediff);

parse کردن تاریخ به string و گرفتن مقادیر سال و ماه و روز و...

var dateInStringFormat = form.GetControl("c_RegistrationDate").GetValue();

var registrationDateObject = pf.ParseDate(dateInStringFormat);

var theRegistrationYear = registrationDateObject.getFullYear();

alert(theRegistrationYear);

سایر متد ها :

getDay()

getMonth()

getHours()

getSeconds()

getTime()

setDate()

setFullYear()

setHours()

setMonth()

setSeconds()

 • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان جاوا اسکریپت (قابل استفاده در پاورفرم)

function div(a, b) {

    return parseInt((a / b));

}

function gregorian_to_jalali(g_y, g_m, g_d) {

    var g_days_in_month = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];

    var j_days_in_month = [31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29];

    var jalali = [];

    var gy = g_y - 1600;

    var gm = g_m - 1;

    var gd = g_d - 1;

    var g_day_no = 365 * gy + div(gy + 3, 4) - div(gy + 99, 100) + div(gy + 399, 400);

    for (var i = 0; i < gm; ++i)

        g_day_no += g_days_in_month[i];

    if (gm > 1 && ((gy % 4 == 0 && gy % 100 != 0) || (gy % 400 == 0)))

        /* leap and after Feb */

        g_day_no++;

    g_day_no += gd;

    var j_day_no = g_day_no - 79;

    var j_np = div(j_day_no, 12053);

    /* 12053 = 365*33 + 32/4 */

    j_day_no = j_day_no % 12053;

    var jy = 979 + 33 * j_np + 4 * div(j_day_no, 1461);

    /* 1461 = 365*4 + 4/4 */

    j_day_no %= 1461;

    if (j_day_no >= 366) {

        jy += div(j_day_no - 1, 365);

        j_day_no = (j_day_no - 1) % 365;

    }

    for (var i = 0; i < 11 && j_day_no >= j_days_in_month[i]; ++i)

        j_day_no -= j_days_in_month[i];

    var jm = i + 1;

    var jd = j_day_no + 1;

    jalali[0] = jy;

    jalali[1] = jm;

    jalali[2] = jd;

    return jalali;

    //return jalali[0] + "_" + jalali[1] + "_" + jalali[2];

    //return jy + "/" + jm + "/" + jd;

}

function get_year_month_day(date) {

    var convertDate;

    var y = date.substr(0, 4);

    var m = date.substr(5, 2);

    var d = date.substr(8, 2);

    convertDate = gregorian_to_jalali(y, m, d);

    return convertDate;

}

function get_hour_minute_second(time) {

    var convertTime = [];

    convertTime[0] = time.substr(0, 2);

    convertTime[1] = time.substr(3, 2);

    convertTime[2] = time.substr(6, 2);

    return convertTime;

}

function convertDate(date) {

    var convertDateTime = get_year_month_day(date.substr(0, 10));

    convertDateTime = convertDateTime[0] + "/" + convertDateTime[1] + "/" + convertDateTime[2] + " " + date.substr(10);

    return convertDateTime;

}

function get_persian_month(month) {

    switch (month) {

        case 1:

            return "فروردین";

            break;

        case 2:

            return "اردیبهشت";

            break;

        case 3:

            return "خرداد";

            break;

        case 4:

            return "تیر";

            break;

        case 5:

            return "مرداد";

            break;

        case 6:

            return "شهریور";

            break;

        case 7:

            return "مهر";

            break;

        case 8:

            return "آبان";

            break;

        case 9:

            return "آذر";

            break;

        case 10:

            return "دی";

            break;

        case 11:

            return "بهمن";

            break;

        case 12:

            return "اسفند";

            break;

    }

}

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

 • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
 • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
 • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا