-->

ایجاد، خواندن، به روزرسانی و حدف یک فایل در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom) در شیرپوینت

نویسنده :  

ایجاد یک فایل در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد HTML :

<div id="CreateFile">
<div>
<strong>Enter a title for the document:</strong>
<br />
<input type="text" id="txtDocumentTitle" />
</div>
<div>
<strong>Enter content for the document:</strong>
<br />
<textarea cols="20" id="txtDocumentContent"></textarea>
</div>
<br />
<input type="button" id="btnSubmit" value="Submit" />
</div>
<div id="divResults"></div>

کد jsom :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function () {
bindButtonClick();
});
function bindButtonClick() {
$("#btnSubmit").on("click", function () {
createDocument();
});
}

function createDocument() {
var docTitle = $("#txtDocumentTitle").val() + ".txt";
var docContent = $("#txtDocumentContent").val();
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oWebsite = clientContext.get_web();
var oList = oWebsite.get_lists().getByTitle("Documents");
var fileCreateInfo = new SP.FileCreationInformation();
fileCreateInfo.set_url(docTitle);
fileCreateInfo.set_content(new SP.Base64EncodedByteArray());
for (var i = 0; i < docContent.length; i++) {
fileCreateInfo.get_content().append(docContent.charCodeAt(i));
}

this.newFile = oList.get_rootFolder().get_files().add(fileCreateInfo);
clientContext.load(this.newFile);
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
$("#divResults").html("Document successfully created!");
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() +'\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

 

خواندن محتوای یک فایل ایجاد شده در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد HTML :

<input type="button" id="btnSubmit" value="Read Document" /><br />
<div id="divReadDocument" />

کد jsom :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>

$(function () {
bindButtonClick();
});

function bindButtonClick() {
$("#btnSubmit").on("click", function () {
readDocument();
});
}

function readDocument() {
var fullUrl = _spPageContextInfo.webAbsoluteUrl + "/Shared Documents/Bijay.txt";
$.ajax({
url: fullUrl,
type: "GET"
})

.done(function (data) {
$("#divReadDocument").html(data);
})
.fail(function () {
alert("error");
});
}
</script>

 

به روزرسانی محتوای یک فایل ایجاد شده در document library با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد HTML :

<div id="UpdateFile">
<div>
<strong>Document Title to Update</strong>
<br />
<input type="text" id="txtDocumentTitle" />
</div>
<div>
<strong>Enter Update Document Content:</strong>
<br />
<textarea cols="20″ id="txtDocumentContent"></textarea>
</div>
<br />
<input type="button" id="btnSubmit" value="Update Document Content" />
</div>
<div id="divResults"></div>

کد jsom :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function () {
bindButtonClick();
});

function bindButtonClick() {
$("#btnSubmit").on("click", function () {
createDocument();
});
}

function createDocument() {
var docTitle = $("#txtDocumentTitle").val() + ".txt";
var docContent = $("#txtDocumentContent").val();
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oWebsite = clientContext.get_web();
var oList = oWebsite.get_lists().getByTitle("Documents");
var fileCreateInfo = new SP.FileCreationInformation();
fileCreateInfo.set_url(docTitle);
fileCreateInfo.set_content(new SP.Base64EncodedByteArray());
for (var i = 0; i < docContent.length; i++) {
fileCreateInfo.get_content().append(docContent.charCodeAt(i));
fileCreateInfo.set_overwrite(true);
}

this.newFile = oList.get_rootFolder().get_files().add(fileCreateInfo);
clientContext.load(this.newFile);
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
$("#divResults").html("Document updated successfully!");
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() +'\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

 

حذف یک فایل از document library با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد HTML :

<div id="DeleteFile">
<div>
<strong>Enter File Name to Delete:</strong>
<br />
<input type="text" id="txtDocumentTitle" />
</div>
<br />
<input type="button" id="btnSubmit" value="Delete File" />
</div>
<div id="divResults"></div>

کد jsom :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function () {
bindButtonClick();
});

function bindButtonClick() {
$("#btnSubmit").on("click", function () {
deleteDocument();
});
}

function deleteDocument() {
var docTitle = $("#txtDocumentTitle").val() + ".txt";
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oWebsite = clientContext.get_web();
var fileUrl = _spPageContextInfo.webServerRelativeUrl + "/Shared Documents/" + docTitle;
this.fileToDelete = oWebsite.getFileByServerRelativeUrl(fileUrl);
this.fileToDelete.deleteObject();
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
$("#divResults").html("Document successfully deleted!");
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace());
}

</script>

ایجاد، خواندن، به روزرسانی و حدف یک فایل در document library با استفاده از 

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا