-->

فعال و غیرفعال کردن خطاهای سفارشی با استفاده از ویرایش Web.Config در PowerShell

برای ظاهر کردن خطاهای فعلی در شیرپوینت ، ما باید با ویرایش پرونده web.config، صفحه خطای سفارشی را خاموش کنیم.

1

web.config را در Notepad باز کنید.
کلمه "CallStack" را سرچ کنید، آن را از "false" به "true" تغییر دهید.
کلمه " CustomeError mode" را سرچ کنید ، مقدار آن را از "on" به "off" تغییر دهید.
ذخیره کنید و Notepad را ببندید.

در زیر نوعی خطا در شیرپوینت 2007 و شیرپوینت 2010 مشاهده می کنید.

2

3

در ادامه اسکریپت PowerShell برای فعال یا غیرفعال کردن صفحه خطای سفارشی شیرپوینت را مشاهده خواهید کرد:

Add-PSSnapinMicrosoft.SharePoint.PowerShell -ErrorActionSilentlyContinue

Function ConfigureCustomError()

 {

  Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$WebAppURL,  [parameter(Mandatory=$true)] $Option)

 <#

  .Description

  This PowerShell function Enables / Disables SharePoint Custom Error by editing web.config file

 .Example

  ConfigureCustomError "http://sharepoint.crescent.com""OFF"

  This disables SharePoint's default custom error page and reveals actual error

 .Link

  http://www.sharepointdiary.com

  http://twitter.com/SharePointdiary

 .Inputs

  $WebAppURL- Web Application URL in which the Custom Errors to be set

  $Option- ON or OFF

 .Outputs

  Sets "CustomErrors mode"and "CallStack"values in web.config file

#>

#Get the web application

 $WebApp= Get-SPWebApplication$WebAppURL

#Get the Web Application Zone

 $Zone= $WebApp.AlternateUrls[0].UrlZone

# Get the IIS settings for the zone

 $IISSettings= $WebApp.IISSettings[$zone]

# Get the path from the settings

 $WebConfigPath= $IISSettings.Path.ToString() + "\web.config"

#Backup web.config file

 $now= [datetime]::now.ToString('dd-MM-yyyy hh-mm-ss')

 $BackupFile=$IISSettings.Path.ToString()+ "\web.config.$now"

 copy-item$WebConfigPath-destination$BackupFile

#Get the Web.config File

 $XMLDoc= new-objectSystem.Xml.XmlDocument

 $XMLDoc.Load($WebConfigPath)

  switch($option)

  {

  "OFF"{

    #Apply Change

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."sharepoint".safemode.callstack = "True"

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."system.web".customErrors.mode = "Off"

    Write-Host"Custom Error Mode has been Disabled, Now you can get the actual errors!"

    }

  "ON"{

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."sharepoint".safemode.callstack = "False"

    $XMLDoc.get_DocumentElement()."system.web".customErrors.mode = "ON"

    Write-Host"Custom Error Mode has been Enabled, SharePoint displays default custom error Page!"

    }

  }

 $XMLDoc.Save($WebConfigPath)

 }

#Call the function to Turn OFF custom errors

 ConfigureCustomError "http://sharepoint.crescent.com""OFF"

فعال و غیرفعال کردن خطاهای سفارشی با استفاده از ویرایش Web.Config در PowerShell

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا