S H A R E P O I N T C E N T E R

ثبت وظایف روزمره پرسنل

گزارش میزان زمان مصرف شده در هر فرآیند

رفع پیچیدگی مدیریت پروژه

امکان واگذاری یا تکمیل وظایف

چارت وظایف براساس پرسنل و وضعیت فرآیند