S H A R E P O I N T C E N T E R

سامانه جلسات شیرپوینت

7M+

حداقل قیمت

30M-

حداکثر قیمت

scedule
تعریف و زمانبندی جلسات براساس تیپ های مختلف
emploee
تعیین دبیر، رییس و اعضای هر کارگروه، تعریف گروه های افراد جهت برگزاری جلسات
workflow
طراحی گردش کار بر اساس نیاز سازمان
calendar
رنگ بندی تیپ جلسات در تقویم کاری هر فرد
invitation
ارسال خودکار دعوت نامه حضور به جلسه برای اعضا (پیامک و ایمیل)
cancel
لغو جلسه و اطلاع رسانی (پیامک و ایمیل)
reserve
رزرو اتاق های جلسات
submit
ثبت صورت جلسه، مصوبات جلسه و مجری امور مصوبات با امکان پیگیری
calendarview
نمای تقویم برای رویت جلسات
alarm
امکان یادآوری زمان جلسه

جلسات شیرپونت

جلسات sharepoint