S H A R E P O I N T C E N T E R

سامانه منابع انسانی شیرپوینت

3

assign
امکان تخصیص وظایف و تعریف عنوان وظیفه، فرد یا افراد موظف به انجام وظیفه، تاریخ شروع و تاریخ سررسید وظیفه، شرح وظیفه، فرد یا افراد مطلع، الویت وظایف
alert
قابلیت اطلاع رسانی توسط ارسال پیامک و ایمیل به فرد تخصیص دهنده وظیفه درصورت نیاز هنگام پایان یافتن وظیفه و یا جهت تایید و رد
progress
درج تمامی اقدامات انجام شده برای وظیفه و محاسبه ی درصد پیشرفت و بروزرسانی وضعیت وظیفه
evaluate
امکان ارزیابی و تخصیص امتیاز به افراد توسط فرد تخصیص دهنده پس از پایان وظیفه، جهت بررسی عملکرد افراد
alert
قابلیت اطلاع رسانی توسط ارسال پیامک و ایمیل به فرد موظف جهت تایید یا رد وظیفه
alert
قابلیت اطلاع رسانی توسط ارسال پیامک و ایمیل به مدیریت جهت تایید و یا رویت مراحل وظیفه
filter
قابلیت فیلتر کردن وظایف کاربر براساس وضعیت وظیفه، اولویت و یا تاریخ سررسید
alert
قابلیت اطلاع رسانی توسط ارسال پیامک و ایمیل به افراد مطلع هنگام ایجاد وظیفه
refer
قابلیت ارجاع دادن وظیفه به شخص دیگر توسط فرد موظف
report
گزارش گیری براساس وظایف شروع نشده، درحال انجام و یا پایان یافته
calculate
امکان محاسبه ی نیروی انسانی و زمان صرف شده برای انجام هر وظیفه
check
امکان تاییدیه انجام یافتن وظیفه توسط فرد اختصاص دهنده وظیفه و یا مدیر
observation
مشاهده وظایف و زمانبندی آن ها در نمای تقویم
checklist
قابلیت مشخص کردن وظایف با رنگ های متفاوت
assigntasks
امکان تقسیم وظایف کلی به وظایف جزئی
report
گزارش گیری براساس روند کاری یک دپارتمان
calculate
محاسبه میزان تاخیر در انجام وظیفه
stop
امکان به تعلیق درآوردن وظیفه

مدیریت وظایف Sharepoint