S H A R E P O I N T C E N T E R

سامانه مدیریت مستندات شیرپوینت

7M+

حداقل قیمت

30M-

حداکثر قیمت

category
قابلیت طبقه بندی مستندات
edit
امکان مدیریت و ویرایش فایل ها
workflow
قابلیت تعریف فرایند تایید و نظر سنجی بر روی فایل ها
cycle
قابلیت تعریف چرخه عمر
barcode
قابلیت ایجاد بارکد برای هر فایل
pOro
آرشیو مستندات به صورت سازمانی یا شخصی
remotecontrol
دسترسی به فایل های ذخیره شده از هر نقطه و در هر زمان
info
امکان ایجاد اطلاعات تکمیلی با فرمت تعریف شده برای اسناد
share
اشتراک گذاری فایل ها و مستندات سازمان با تعریف سطح دسترسی
search
جستجو و دستابی سریع به اطلاعات با فیلترهای مختلف
version
آرشیو نسخه های قدیمی و تمامی نگارش های اصلی و فرعی هر مستند
report
گزارش گیری از اطلاعات تکمیلی وارد شده

مدیریت مستندات sharepoint

EDMS Sharepoint

EDMS َشیرپوینت