S H A R E P O I N T C E N T E R

سامانه مارکتینگ شیرپوینت

اطلاعات شرکت

ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد مارکت انجام شود را وارد می کنیم

اطلاعات پرسنل

کارشناسانی از طرف آن شرکت با ما در ارتباط هستند برای پیگیری پرونده ها و ... وارد      می شود

لیست برند ها و محصولات

نمایش اطلاعات محصولات و برند ها به شرکت مربوطه از فرم ثبت پرونده ها

لیست برند ها و محصولات بر حسب صنعت

نمایش اطلاعات محصولات و برند ها به شرکت مربوطه از فرم ثبت پرونده ها و قابلیت فیلتر بر اساس کارشناس و صنعت

وضعیت استعلام بر حسب سال

اطلاعات پرونده های ثبت شده از طرف آن شرکت بر حسب سال ، ماه و حالت پرونده

وضعیت استعلام بر حسب کارشناس

اطلاعات پرونده های ثبت شده از طرف آن شرکت توسط کارشناسان به منظور مارکتینگ کامل تر و بهتر نمایش داده میشود

جلسات

در این قسمت جلساتی که با طرف مذاکره انجام شده است نمایش داده می شود