S H A R E P O I N T C E N T E R

سامانه مکاتبات اداری شیرپوینت

طراحی سربرگ ها و فرمت ها و نامه های سفارشی بر اساس نیاز سازمان
طراحی سربرگ ها و فرمت ها و نامه های سفارشی بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های وارده بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های وارده بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های صادره بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های صادره بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های داخلی و سایر مکاتبات بر اساس نیاز سازمان
فرآیند نامه های داخلی و سایر مکاتبات بر اساس نیاز سازمان
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
شماره گذاری های پویای نامه
شماره گذاری های پویای نامه
دبیرخانه متمرکز و نیمه متمرکز به همراه ارجاع مجدد نامه
دبیرخانه متمرکز و نیمه متمرکز به همراه ارجاع مجدد نامه
چارت سازمانی و امضای الکترونیک
چارت سازمانی و امضای الکترونیک
تعیین دسته بندی های مختلف بر اساس نیاز سازمان
تعیین دسته بندی های مختلف بر اساس نیاز سازمان
تعیین فوریت و محرمانگی اسناد
تعیین فوریت و محرمانگی اسناد
کارتابل اختصاصی
کارتابل اختصاصی
راه اندازی اکسچنج
راه اندازی اکسچنج
نگهداری و دسترسی سریع به زنجیره سوابق مکاتبات
نگهداری و دسترسی سریع به زنجیره سوابق مکاتبات
پاراف، هامش و نظردهی روی نامه ها
پاراف، هامش و نظردهی روی نامه ها
امکان پیوست انواع فایل
امکان پیوست انواع فایل
تعیین سطح دسترسی بر اساس چارت سازمانی
تعیین سطح دسترسی بر اساس چارت سازمانی
چاپ و پرینت اطلاعات بصورت PDF و کاغد
چاپ و پرینت اطلاعات بصورت PDF و کاغد
امکان پیگیری و تعریف تقویم کاری در ارتباط با وظایف واگذار شده
امکان پیگیری و تعریف تقویم کاری در ارتباط با وظایف واگذار شده
مدیریت متمرکز کاربران، چارت واحدها و سمت های سازمانی
مدیریت متمرکز کاربران، چارت واحدها و سمت های سازمانی
رویدادنگاری کامل عملیات انجام شده برروی مکاتبات
رویدادنگاری کامل عملیات انجام شده برروی مکاتبات
ایجاد نماهای مختص به افراد (تنها موارد ثبت شده خود فرد)و سایر نماها مدیریتی
ایجاد نماهای مختص به افراد (تنها موارد ثبت شده خود فرد)و سایر نماها مدیریتی
فیلترها و جستجوی پیشرفته به همراه گزارش گیری
فیلترها و جستجوی پیشرفته به همراه گزارش گیری
پشتیبانی پروتکل ECE
پشتیبانی پروتکل ECE

سامانه جلسات شیرپوینت

تعریف و زمانبندی جلسات براساس تیپ های مختلف
تعریف و زمانبندی جلسات براساس تیپ های مختلف
تعیین دبیر، رییس و اعضای هر کارگروه، تعریف گروه های افراد جهت برگزاری جلسات
تعیین دبیر، رییس و اعضای هر کارگروه، تعریف گروه های افراد جهت برگزاری جلسات
طراحی گردش کار بر اساس نیاز سازمان
طراحی گردش کار بر اساس نیاز سازمان
رنگ بندی تیپ جلسات در تقویم کاری هر فرد
رنگ بندی تیپ جلسات در تقویم کاری هر فرد
ارسال خودکار دعوت نامه حضور به جلسه برای اعضا (پیامک و ایمیل)
ارسال خودکار دعوت نامه حضور به جلسه برای اعضا (پیامک و ایمیل)
لغو جلسه و اطلاع رسانی (پیامک و ایمیل)
لغو جلسه و اطلاع رسانی (پیامک و ایمیل)
رزرو اتاق های جلسات
رزرو اتاق های جلسات
ثبت صورت جلسه، مصوبات جلسه و مجری امور مصوبات با امکان پیگیری
ثبت صورت جلسه، مصوبات جلسه و مجری امور مصوبات با امکان پیگیری
نمای تقویم برای رویت جلسات
نمای تقویم برای رویت جلسات
امکان یادآوری زمان جلسه
امکان یادآوری زمان جلسه