S H A R E P O I N T C E N T E R

تسهیل مدیریت منابع انسانی

مدیریت فرآیندهای سازمان از استخدام تا اتمام خدمت یا بازنشستگی

حفظ و نگهداری تمام اطلاعات فردی و سازمانی کارمندان

اتصال به سیستم حضور و غیاب