S H A R E P O I N T C E N T E R

برنامه های خدمات توسه و طراحی شیرپوینت

این برنامه ها شامل تلفیق خدمات حضوری و غیر حضوری مورد نیاز سازمان ها و شرکتها می باشد که با نسبتی به فراخور نیاز مشتری قابل تغییر و تبدیل می باشد .

برنامه سوم

32 میلیون تومان

 1. معماری شیرپوینت
 2. توسعه و طراحی فرم و فرآیند
 3. طراحی گزارش و هوش تجاری
 4. آموزش کاربری شیرپوینت
 5. پشتیبانی سامانه های شیرپوینتی

80 ساعت غیرحضوری و 50 ساعت حضوری

انتخاب برنامه

برنامه دوم

20 میلیون تومان

 1. معماری شیرپوینت
 2. توسعه و طراحی فرم و فرآیند
 3. طراحی گزارش و هوش تجاری
 4. آموزش کاربری شیرپوینت
 5. پشتیبانی سامانه های شیرپوینتی

50 ساعت غیرحضوری و 30 ساعت حضوری

انتخاب برنامه

برنامه اول

12 میلیون تومان

 1. معماری شیرپوینت
 2. توسعه و طراحی فرم و فرآیند
 3. طراحی گزارش و هوش تجاری
 4. آموزش کاربری شیرپوینت
 5. پشتیبانی سامانه های شیرپوینتی

25 ساعت غیرحضوری و 15 ساعت حضوری

انتخاب برنامه

ارتقاء و مهاجرت sharepoint

ارتقاء و مهاجرت شیرپوینت

گزارش سازی شیرپوینت

برندینگ شیرپوینت

معماری شیرپوینت

برنامه نویسی شیرپوینت

خدمات فرم و فرآیند شیرپوینت

پرتال شیرپوینت

پرتال sharepoint

طراحی شیرپوینت

خدمات sharepoint

خدمات حضوری شیرپوینت